(Mega link) Âèêòîð Ñèãîëàåâ. Ôàòàëüíîå êîëåñî. Ñáîðíèê êíèã

 Âèêòîð Ñèãîëàåâ. Ôàòàëüíîå êîëåñî. Ñáîðíèê êíèã
Íèêòî íå ïîíÿë, êàê íàø ñîâðåìåííèê, îôèöåð çàïàñà è ó÷èòåëü èñòîðèè, ïîïàë â ñâîå ñîáñòâåííîå ïðîøëîå. Ñíîâà â òåëî ñåìèëåòíåãî ìàëü÷èøêè.

DOWNLOAD LINK:

http://www.megafilesfactory.com/444162c048d93d/Âèêòîð Ñèãîëàåâ. Ôàòàëüíîå êîëåñî. Ñáîðíèê êíèã

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *