(Mega link) Äýéâ Ìàêàðà. Äíè âîëêà

 Äýéâ Ìàêàðà. Äíè âîëêà
Òðè ãëàâíûõ ãðåõà – çàâèñòü, æàäíîñòü è òùåñëàâèå. Ìîæíî ëè, Îäíîìó ÷åëîâåêó, ñèëîé òîëüêî Îäíîãî æåëàíèÿ, èçìåíèòü ÷åëîâå÷åñêóþ íàòóðó? Òðè âàðèàíòà, òðè, ðàçíûõ ìèðà.

DOWNLOAD LINK:

http://megafilesfactory.com/444162c048d93d/Äýéâ Ìàêàðà. Äíè âîëêà

(Mega link) Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales (2017) BRRip H264 Italian English Ac3 5.1 [iCV-MIRCr…

Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales (2017) BRRip H264 Italian English Ac3 5.1 [iCV-MIRCr...
Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales (2017) BRRip H264 Italian English Ac3 5.1 [iCV-MIRCrew]
Size: 1986732780 bytes (1.85 GiB), duration: 02:09:07, avg.bitrate: 2052 kb/s
Audio: ac3, 48000 Hz, 6 channels, s16 (ita)
Audio: ac3, 48000 Hz, 2 channels, s16 (eng)
Video: h264, yuv420p, 720×300, 24.00 fps(r) (ita)
Genre: Action | Adventure | Fantasy
IMDB info

Captain Jack Sparrow searches for the trident of Poseidon.

DOWNLOAD LINK:

http://megafilesfactory.com/444162c048d93d/Pirates of the Caribbean Dead Men Tell No Tales (2017) BRRip H264 Italian English Ac3 5.1 [iCV-MIRCr…

(Mega link) Xilisoft iPhone Ringtone Maker 3.2.10.Build 20170914 Multilingual Portable

Xilisoft iPhone Ringtone Maker 3.2.10.Build 20170914 Multilingual Portable

Xilisoft iPhone Ringtone Maker 3.2.10 Build 20170914 Multilingual Portable | 63.3 Mb

Now create your own iPhone ringtone from your favorite music or video without ever buying from iTunes Store! You can make ringtone from all video/audio formats like AVI, MPEG, WMV, MP4, H.264/AVC, AVCHD, MKV, RM, MOV, MP3, WMA, AAC, WAV, RA, M4A, and AC3. With the smart iPhone ringtone maker, you can also transfer the converted file directly to your iPhone.

DOWNLOAD LINK:

http://megafilesfactory.com/444162c048d93d/Xilisoft iPhone Ringtone Maker 3.2.10.Build 20170914 Multilingual Portable

(Mega link) Zàæèãàé! Îñåíü (2017)

Zàæèãàé! Îñåíü (2017)

Èñïîëíèòåëü: VA
Íàçâàíèå: Zàæèãàé! Îñåíü
Ãîä âûõîäà: 2017
Æàíð: Pop, Dance
Êîë-âî òðåêîâ: 28
Ôîðìàò | Êà÷åñòâî: ÌP3 | 320 kbps
Ðàçìåð ôàéëà: 237.97 MB

DOWNLOAD LINK:

http://megafilesfactory.com/444162c048d93d/Zàæèãàé! Îñåíü (2017)

(Mega link) Xilisoft Video Converter Ultimate 7.8.21 Build 20170920 RePack/Portable by elchupacabra

Xilisoft Video Converter Ultimate 7.8.21 Build 20170920 RePack/Portable by elchupacabra

Xilisoft Video Converter Ultimate Ìîùíûé, óíèâåðñàëüíûé âèäåî êîíâåðòåð. Ïîääåðæèâàåò áîëüøèíñòâî ïîïóëÿðíûõ âèäåî ôîðìàòîâ, â òîì ÷èñëå DVD, VCD, SVCD, MOV, RM, AVI, MPEG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, 3GP, h264 è ò.ä. Ïðèñóòñòâóåò âîçìîæíîñòü êîíâåðòèðîâàíèÿ â iPod è PSP âèäåî. 

DOWNLOAD LINK:

http://megafilesfactory.com/444162c048d93d/Xilisoft Video Converter Ultimate 7.8.21 Build 20170920 RePack/Portable by elchupacabra

(Mega link) Solid Angle Maya To Arnold 2.0.2.1.for Maya 2016-2018

Solid Angle Maya To Arnold 2.0.2.1.for Maya 2016-2018

Solid Angle Maya To Arnold 2.0.2.1 for Maya 2016-2018 | 583.7 mb

Solid Angle has released version 2.0.2.1 of Arnold for Maya (or MtoA). This plug-ins provides a bridge to the Arnold renderer from within Maya’s standard interface. MtoA is now shipping with the Arnold 5.0.1.2 core.

DOWNLOAD LINK:

http://megafilesfactory.com/444162c048d93d/Solid Angle Maya To Arnold 2.0.2.1.for Maya 2016-2018